"പരിഷ്കാരമെന്നാൽ വേഗതയല്ല!" by വിജയ് സിയെച്ച്

"A refreshing narrative" The Hindu Review - JANUARY 18, 2018, about Chennai Marghazhi season at Madras Music Academy – V.V. Ramani

Nishagandhi Dance Festival - Review by Dr. Sunil Kothari at Narthaki.com

'Of beauty and bliss' - The Hindu Friday Review by Leela Venkataraman

'The Enchantress's ode to a maestro' - Review of Madras Music Academy Dance Festival by Veejay Sai at Narthaki.com

Konark Festival beckons again - Review by Leela Venkataraman at Narthaki.com

‘ഞാനും വൈജയന്തിമാലയും എന്‍റെ അമ്രപാലിയും’ – by Dr. Neena Prasad

‘അന്ത:പുരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിഷ്ക്കാരത്തിലേക്ക്’ – by Dr. Neena Prasad

‘അതിരുകളില്ലാത്ത കലാകാശം’ – by Dr. Neena Prasad

‘കറുത്ത മഷിപ്പേരുള്ള പുസ്തകം’ – by Dr. Neena Prasad

‘എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാന്‍ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്?’ – by Dr. Neena Prasad

‘നൃത്തകലയിലെ വ്യവസ്ഥാലംഘനങ്ങൾ’ – by Dr. Neena Prasad

‘An inspiring milieu’ – by Athira M.

‘Sublime and Sensuous’ – SUBBUDU

'Soul Stirring' – Review on Hindu - Jan 2014 - by Rupa Srikanth

'Powerful portrayal' - Review on Music Academy Dance Festival – by Veejay Sai

'Dancing in the Fast Lane' – Hindu Friday Review - July 2003, New Delhi - by Leela Venkataraman

'Refreshing Style' – Hindu Friday Review - January 2000 - by Nandini Ramani

'In tune with the times' – Review of Sitayanam at New Choreography Festival, New Delhi 2006 - by Shyamhari Chakra

‘Drenched in Devotion’ The Hindu Review - Dec 2001, Madras Music Academy – by Chitra Mahesh

'Ananya Festival' – Manjari Sinha

'Lasya in Lyrical form' – Hindu Friday Review, Sree Krishna Gana Sabha - by V. R. Devika

'An Experience like none other', Ananya Festival - Leela Venkataraman

'Ananya festival – Tauryathrikam'

'Deciphering dance messages' – Leela Venkataraman

'Bharat Kalachar' – Rupa Srikanth

'Brahma Gana Sabha' – NV

'Dominated by grace – Kartik Fine Arts' – V. R. Devika

'A confluence of traditional dances...' – Bharati Atrey

'Performance with Poise' – R K

'Interview in Kutcheribuzz'